Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

5273 b285 500
Reposted fromget-fit get-fit viamyzone myzone
1407 ee96 500

geeksusie:

Gavin Calf

Reposted frompeekadora peekadora
sleuth
6501 3879 500
Reposted fromtylkotuiteraz tylkotuiteraz
6660 3147 500
Reposted fromtwice twice viapl-aneta pl-aneta
sleuth
6940 f71f
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viabylemtam bylemtam
sleuth

"Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: 'Dobra, to jesteśmy w kontakcie'. Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty."

— Robert Więckiewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialululuj lululuj
sleuth
sleuth
7814 ec0c
Reposted fromvs vs
sleuth
1829 5185 500
znak czasów
Reposted fromikari ikari viavs vs
sleuth
Reposted frommynnia mynnia viavs vs
sleuth
6541 301b
Reposted fromvs vs
sleuth
1439 d461 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viavs vs
sleuth
6500 f9bf 500
Reposted fromvs vs

December 18 2014

sleuth

December 16 2014

sleuth
5308 64ca 500
Reposted fromkjuik kjuik via21guns 21guns
sleuth
Ukradkiem spoglądam w Twoje oczy
Pełno w nich mojej zazdrości
— Artur Rojek "Sznur"
Reposted fromxalchemic xalchemic via21guns 21guns
sleuth
6270 4ae2 500
Reposted fromdiamir diamir via21guns 21guns
sleuth
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via21guns 21guns
sleuth
6402 f179
Reposted fromveez veez vialearn-to-fly learn-to-fly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl